આ પરીક્ષા માટે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં સેન્ટર ફાળવવામાં આવ્યા છે.

કોરોનાના વિકટ સમયમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના ભાવિને લક્ષ્યમાં રાખીને ઘણા બધા મહત્વના કહી શકાય તેવા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે .આવામાં સરકારી ભરતીઓનું આયોજન કરતી ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળે પરીક્ષાની તારીખ જાહેર કરી છે. ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા હિસાબનીશ/ ઓડિટર / પેટા તિજોરી અધિકારીની ભરતી માટે પરીક્ષાની તારીખ જાહેર કરી છે. ત્યારે 9 જુલાઈના રોજ આ પરીક્ષા યોજાશે. આ પરીક્ષા માટે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં સેન્ટર ફાળવવામાં આવ્યા છે.

મળતી માહિતી મુજબ ,ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ગાંધીનગર દ્વારા એક પત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ પત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ગુજરાત ગૌણ સેવા પંસદગી મંડળ ગાંધીનગર દ્વારા હિસાબનીશ/ ઓડિટર / પેટા તિજોરી અધિકારી વર્ગ-3 સંવર્ગ માટે તા. 23 જૂલાઈ 2019 ના રોજ જાહેરાત ક્રમાંક 184/201920 પ્રસિદ્ધ કરી ઓનલાઈન અરજી પત્રકો મેળવવામાં આવેલા હતા, અને ઉપરોક્ત અરજીપત્રકોની પ્રાથમિક ચકાસણીના અંતે લાયક ઠરેલા ઉમેદવારોની જાહેરાતમાં વર્ણવ્યા મુજબની પ્રથમ તબક્કાની MCQ-QMR પદ્ધતિની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા 02 મે 2021 ના રોજ યોજવાનું નક્કી કર્યુ હતું.પરંતુ ,કોવિડ-19 ની મહામારીના કારણે મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી. જે હવે આગામી જુલાઈ 2021 ના માસ દરમિયાન ગાંધીનગર અને અમદાવાદ ખાતે જુદા જુદા પરીક્ષા કેન્દ્રો પર યોજવાનો મંડળ દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.

વધુમાં ,સ્પર્ધાત્મક લેખીત પરીક્ષાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે નો વિગતવાર કાર્યક્રમ પરીક્ષાની તારીખના દસ દિવસ પહેલા મંડળની વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવશે.

 74 ,  1