ધોરણ 12 સાયન્સનું પરિણામ જાહેર, કહીં ખુશી કહીં ગમનો માહોલ…

ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરાયું

ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 12 સાયન્સનું આજે પરિણામ જાહેર થયું છે. ધોરણ 10 નું પરિણામ જે ફોર્મેટમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું તે પ્રમાણે જ ધોરણ 12નું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.પરિણામ જાહેર થતાં વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલે પહોંચ્યા હતા.પરિણામ બાદ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓમાં ખુશી તો કેટલાકને આશા પ્રમાણે પરિણામ ના મળતા વિદ્યાર્થીઓ નિરાશ પણ જોવા મળ્યા હતા. જેને પગલે કહીં ખુશી કહીં ગમનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

ધોરણ 12 સાયન્સનું પરિણામ જાહેર થયું છે પરંતુ પરિણામ અંગેની ફોર્મેટ શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા અગાઉ જાહેર કરવામાં આવ્યું હોવાથી વિદ્યાર્થીઓને પરિણામ અંગે અંદાજ હતો પરંતુ આજે સત્તાવાર પરિણામ જાહેર થયું છે જેથી વિદ્યાર્થીઓ પરિણામની કોપી લેવા મટે સ્કૂલ પર પહોંચ્યા હતા.નારાણપુરમાં આવેલ વિજયનગર સ્કૂલમાં સવારે 8 વાગે પરિણામ જાહેર થતાં વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલે પરિણામ મેળવવા પહોંચ્યા હતા.પરિણામ હાથમાં આવતા કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ખુશ દેખાયા હતા તો કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ નિરાશ દેખાયા હતા.વિદ્યાર્થીઓની આશા પ્રમાણે પરિણામ ના આવતા વિદ્યાર્થીઓ નિરાશ જોવા મળ્યા હતા.

 13 ,  1