વાગરા:પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજનાનો કાર્યકમ યોજાયો

કેન્દ્ર સરકાર દ્ધારા સગર્ભા અને ધાત્રી મહિલાઓનું સ્વાસ્થય જળવાઈએ હેતુથી પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે. વાગરા તાલુકામાં પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજનાનો અસરકારક રીતે અમલ કરવામાં આવ્યો છે. યોજના હેઠળ સગર્ભા અને ધાત્રી માતાને પ્રથમ જીવીત બાળ સમયે મેળવી શકે છે. અત્યાર સુધી ૧૨૧૬ લાભાર્થીઓ લાભ લેવામાં સફળ રહ્યા હતા.

વાગરા તાલુકામાં પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ થી અમલમાં આવી હતી.આ યોજનાનો લાભ ફક્ત પ્રથમ સગર્ભાવસ્થા અને જીવિત બાળ જન્મ સમયે મળવા પાત્ર છે.રોકડ સહાય સીધા અરજદાર મહિલાઓના ખાતામાં ત્રણ હપ્તામાં ચુકવવામાં આવે છે.અત્યાર સુધી વાગરા તાલુકામાં ૧૨૧૬ લાભાર્થી માતાઓને લાભ આપવામાં આવે છે.

 47 ,  1 

Net Dakiya News © 2019, All Rights Reserved

ગુજરાતી